Reklamační řád

1. Úvod

Reklamační řízení se řídí tímto reklamačním řádem, který vychází ze zákonné úpravy občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele. Tento reklamační řád má přednost před dispozitivními ustanoveními zákonné úpravy. Ostatní otázky a otázky tímto řádem výslovně neupravené se řídí zákonnou úpravou. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno v internetovém obchodě firmy. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou uvedenou na každém výrobku. 

Neprodleně po obdržení zásilky - zboží , je kupující povinen toto zboží zkontrolovat. Pokud kupující zjistí zjevnou závadu na zboží, či rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, je povinen kontaktovat prodejce písemně na adresu uvedenou na nákupní faktuře nebo telefonicky či na e-mail:

kratky.marian@mensa.cz ,

pověření zaměstnanci s kupujícím reklamaci projednají. Oznámení je třeba učinit okamžitě, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží, přičemž po této době se zásilka považuje za kompletní a bezchybnou. Pokud tak kupující neučiní, vystavuje se nebezpečí, že jeho reklamace nebude uznána, přičemž se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku.

2. Místo uplatnění reklamace

Reklamaci vady výrobku kupující uplatňuje ve firmě KM Shop.

3. Způsob uplatnění reklamace

Reklamované zboží zašlete (nikoli dobírkou!) spolu s dokladem o nákupu a přesným popisem závady na adresu firmy . 

Reklamované zboží zasílejte prostřednictvím České pošty - běžným obchodním balíkem nebo pomocí kterékoliv zásilkové služby (PPL, DPD a pod.). Pokud bude reklamace zaslána dobírkou, nebude tato zásilka přijata! Doporučujeme zboží pojistit a dobře zabalit. Neboť za případné poškození či ztrátu při přepravě, nenese prodávající žádnou odpovědnost a zboží by tak nemuselo být vůbec přijato prodávajícím do reklamace.

Pro uplatnění reklamace je třeba:
- doložit doklad o nákupu zboží
- originální obal
- přesný popis závady ( pokud možno i s upřesněním za jakých podmínek se závada projevuje)

 

4. Výměna zboží

Kupující má právo na to, aby vadný výrobek byl vyměněn za výrobek bez vady. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů od převzetí zásilky, pokud se prodávající se spotřebitelem písemně nedohodne na lhůtě delší. 

Reklamační řízení končí dnem odeslání vyřízení reklamace kupujícímu nebo uzavřením reklamace a přichystáním zboží k osobnímu odběru zákazníkem, pokud bylo do reklamace přijato přímo v sídle firmy od zákazníka. Ten je o vyřízení reklamace informován telefonicky nebo e-mailem. 

V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět se stanoviskem našeho pracovníka, který reklamaci vyřizoval. V případě opakované a zjevně neoprávněné reklamace budou kupujícímu účtovány nutně vynaložené náklady za každou takovou reklamaci. Toto se týká také případů, kdy bude do reklamace zasíláno opakovaně zboží bez dokladu o nákupu a přesného popisu závady. 

5. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 28. března 2007 a platí na území České republiky. Nákupem zboží s reklamačním řádem kupující souhlasí a zavazuje se jím řídit. 

Prodávající si vyhrazuje právo na změny reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

Dodací podmínky

Zboží je dodáváno v ČR:

• poštou – dobírkovou službou 

• osobním odběrem  v sídle firmy KM Shop - Krátký Marián

• osobním odběrem v distribučních skladech firmy KM Shop - Krátký Marián ( viz „ Distribuční a prodejní sklady“ v hlavním menu)Sklady jsou prodejní, výrobek vyberete, zaplatíte. Neobjednává se v sídle firmy.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
Objednávku lze zrušit bez udání důvodu a jakýchkoliv sankcí pouze před odesláním zboží, neodkladně po potvrzení přijetí objednávky firmou KM Shop - Krátký Marián. Objednané zboží je odesíláno firmou KM Shop - Krátký Marián nejpozději do dvou pracovních dnů po přijetí a odeslání potvrzení přijaté objednávky na e- mailovou adresu kupujícího. UPOZORNĚNÍ ! Vaše objednávka je závazná. V případě nevyzvednuté dobírkové zásilky budou na základě Obchodního zákoníku ČR a našeho obchodního řádu naúčtovány vzniklé náklady a smluvní pokuta dle znění našich obchodních podmínek. Pokud jste si objednávku rozmysleli, můžete ji neodkladně  zrušit na emailu avanti84@atlas.cz nebo telefonicky na čísle 00420777822647, 00420777266837.
Česká pošta doručuje do 7 pracovních dnů..

Nebezpečí škody na zboží

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od dopravce, viz. Reklamační řád